Unsere Eurasier

Dezember 2022                           Kelani  -  Ayumi  -  Giya    

Kiyomi mit Tochter Giya 2016

Ostern 2011..Adina v.d.Jungfernmühle Berlin ..Tvaerskov's Kiyomi...Birka vom Hirtenbach
Adina, Kiyomi, Birka
Kiyomi, Adina, Birka